BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej PUP Zabrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej PUP Zabrze.
Data publikacji strony internetowej: 2019-12-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W serwisie występują niedostępne skany dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Szczypczyk, szczypczyk@pupzabrze.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 277 90 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, 41-800 Zabrze, Plac Krakowski 9

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Utwardzone dojście o szerokości minimum 1,5 m, wejście z poziomu terenu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przystosowane przejścia, korytarze oraz pomieszczenia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych (wyposażone są w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, np. poszerzane drzwi), poza tym brak innych dostosowań

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…) osoba niepełnosprawna korzysta z prawa wstępu na teren PUP Zabrze wraz z psem asystentem bez ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć
Osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą:

 • poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl
 • telefonicznie: 32 277 90 00

Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny.

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
92
do góry