BIP
Grafika BIP

Procedury załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

1) W Zabrzańskim Urzędzie Pracy sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Nr 2/2011 z późniejszymi zmianami z dnia 6 maja 2011 r.

Zabrzański Urząd Pracy informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

2) Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagane jest złożenie go w elektronicznej skrzynce podawczej oraz opatrzenie dokumentu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem formularza uniwersalnego.

Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w Instrukcji dla Obywatela znajdującej się na http://epuap.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Zabrze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-26 13:47
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
PUP Zabrze 2019-11-26 13:45
Zatwierdzenie
Dyrektor PUP Zabrze 2019-11-26 13:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
362
do góry