BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnętrzne

 Wykaz kontroli zewnętrznych
Lp.

Nazwa organu

Termin kontrola

Zakres kontroli

Wydane zalecenia pokontrolne

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

1.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

07.03.2014 r. -  02.04.2014 r.

1. Funkcjonowanie w jednostce kontroli zarządczej i jej dokumentowanie, identyfikacja ryzyka oraz zgodność, działanie z ustalonymi procedurami

2. Realizacja planu finansowego jednostki w  2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia  osobowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

Za leceń nie wydano.

Nie dotyczy.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

15.07.2014 r. -  31.10.2014 r.

Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego nadzoru nad realizacją umów zawartych z beneficjentami  środków PFRON w zakresie zachowania ciągłości uprawnień stanowiących warunek uzyskania dofinansowania.

Kierownik działu oraz pracownicy bezpośrednio realizujący zadanie na bieżąco sprawdzają ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy.

3.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

11.08.2014 r. - 13.08.2014 r.

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu „Krok do przodu” w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL (EFS)

1.Brak zapisu dotyczącego prawa wglądu uprawnionych podmiotów we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,

2.Braki w dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność  uczestników projektu,

3.Błędy formalne o płatność,

4.Braki w dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy de minimis,

5. Częściowe oznakowania dokumentacji związanej z realizacją projektu z EFS zgodnie z obowiązującymi  zapisami.

 

Dokonano wymaganych korekt, uzupełnień, braków

Udzielono odpowiednich informacji

4.

Śląski Urząd Wojewódzki Katowice Wydział Polityki Społecznej

26.08.2014 r. - 29.08.2014 r.

Sprawdzenie realizacji działań PUP zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.) oraz obowiązującymi  aktami wykonawczymi.

Oceniono pozytywnie z uchybieniami:

1.W badanym okresie wobec części bezrobotnych nie zastosowano działań aktywizacyjnych określonych w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.),

2.Nie przygotowano IPD z godnie z art.34 a ust.  Ww. ustawy.

Zastosowano prawidłowe działania aktywizacyjne zgodnie z art.50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm.t.j.) oraz przygotowuje się IPD zgodnie z art. 34a ust. 3 ww. ustawy

 

5.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

02.03.2015 r. -10.04.2015 r.

1. Realizacja planu finansowego jednostki w  2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia  osobowe.

2. Zasady gospodarki kasowej i rozrachunki w jednostce oraz rachunkowość ZFŚS

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zaleceń nie wydano.

Nie dotyczy

6.

Archiwum Państwowe w Katowicach

04.09.2015 r.

Kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Wydano zalecenia:

1.doposażęnie w dodatkowe regały

2.Wyposażyc pomieszczenia magazynowe w odwilżacz

3. Wyposaży pomieszczenie w termohigrometr

 wykonano

7.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

15.09.2015 r. - 18.09.2015 r.

Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację staży dla osób zarejestrowanych oraz przyznawania bonów stażowych zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Zaleceń nie wydano.

 

 Nie dotyczy

8.

Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli

21.03.2016 r. - 08.04.2016 r.

Realizacja planu finansowego jednostki w 2015 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polityką rachunkowości

Funkcjonowanie procedur ustalających przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Dochowanie terminu przeprowadzenia inwentracyzacji środków trwałych metodą spisu z natury

Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

Za leceń nie wydano.

  Nie dotyczy

9.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

04.05.1016 r. - 09.05.2016 r.

Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (I)

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy

10.

Wojewódzki Urząd Pracy Katowice

16-18,20.05.2016 r. oraz 13.06.2016 r.

Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (II)

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy
11. Wojewódzki Urząd Pracy Katowice 09-16.03.2016 r. Kontrola projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)"

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy
12. Wojewódzki Urząd Pracy Katowice 10,12,25.05.2016 r. Wizyta monitorujaca "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (II)

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy
13. Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli 27.05-27.06.2016 r. Kontrola kompleksowa

Aktualizacja polityki rachunkowości

Dokonano aktualizacji polityki rachunkowości
14. Najwyższa Izba Kontroli 18.08-01.09.2016 r. Rekontrola - wykonanie wniosków z kontroli P/14/047 pt. "Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Oceniono pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie

nie dotyczy
15. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej 25-30.08.2016 r. Kontrola prawidłowości i celowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP

Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie

nie dotyczy
16. Urząd Miejski w Zabrzu Biuro Kontroli 27.03-07.04.2017 r. Kontrola gospodarki finansowej 2016 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustaloną w jednostce polityce rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze i przez niego nadzorowanych Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.
17.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Polityki
Społecznej

29.05-02.06.2017 r. Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie art. 151 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z dnia 2016 r., poz.23 z późn. zm.) i jego skutków w zakresie dochodzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , o których mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy

Pozytywna z nieprawidłowościami

1) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie orzeczeń z uwzględnieniem terminów określonych w Kpa;
2) wydawanie rozstrzygnięć po uprzednim rzetelnym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, ustalającego prawidłowy stan faktyczny, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej oraz zasadą praworządności;
3) wznawianie i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi, w których zaistniały przesłanki zawarte w art. 145 par. 1 kpa;
4) wydawanie decyzji administracyjnych, po dokonaniu prawidłowej subsumpcji stanu faktycznego do stanu prawnego tj. z prawidłową postawą prawną, zgodnie z art. 107 par. 1kpa;

Pracownicy prowadzący postępowania administracyjne zostali pouczeni:
1) o konieczności przestrzegania terminów określonych w kpa;
2) o konieczności wnikliwej analizy akt sprawy, aby niedoszło do zaniechania wznowienia decyzji ostatecznych w których zaistniały przesłanie zawarte w artykule 135 pra. 1 kap;
3) o konieczności powoływania w decyzjach administracyjnych prawidłowej podstawy prawnej obowiązującej w dniu orzekania i zobowiązani do szczegółowej analizy całości akt.
18.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

13.09-15.09.2017 r. poprzedzona wizytą monitoringową w dniach 25,29-30.08.2017 r. Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (III)" w zakresie efektywnej realizacji projektu

Projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (Kategoria nr 1)

Dokonano usprawnień zgonie z zaleceniami
19.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Wydział Polityki
Społecznej

30.08-04.09.2017 r. Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków z Funduszu Pracy na refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych

nie dotyczy
20.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej

19-20.10.2017 r. Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych udostępnionych przez zarządcę,
Inspekcja obiektu budowlanego

Nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń

nie dotyczy
21.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej

13-16.02.2018 r. Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Pracy na organizację prac interwencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

Ocena pozytywna, brak zaleceń pokontrolnych

nie dotyczy
22.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

26.02 - 06.04.2018 r. Kontrola gospodarki finansowej 2017 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustaloną w jednostce polityką rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

nie dotyczy
23.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej

20-21.06.2018 r. Sprawdzenie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujących aktów wykonawczych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

nie dotyczny.
24.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

11-12.09.2018 r.

20-21.09.2018 r.

24-25.09.2018 r.

Kontrola projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP Zabrze (III)"

Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych. Ocena funkcjonowania systemu - kategoria nr 2.

Zgodnie z zaleceniami dokonano usprawnień.
25.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

25.01.2019 r. - 04.02.2019 r.

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dokonano odpowiednich zapisów w regulaminach oraz dostosowano procedury w celu zachowania należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad i truby wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
26.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

25.03.2019 r. - 12.04.2019 r.

Kontrola gospodarki finansowej w 2018 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustaloną w jednostce polityką rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.
27.

Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli

08.04.2019 r. - 08.05.2019 r.

Merytoryczna kontrola jednostkowych sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres IV kwartału 2018 r.

Bez zastrzeżeń.

Nie dotyczy.
28.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Zabrze

22.05.2019 r. - 28.05.2019 r.

Zakresy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie dotyczy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Zabrze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-27 08:18
Aktualizacja publikacji
Szczypczyk Krzysztof 2020-02-06 13:31
Wytworzenie publikacji
PUP Zabrze 2020-02-06 13:31
Zatwierdzenie
Dyrektor PUP Zabrze 2020-02-06 13:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry